ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR PAKKETBEZORGING DIENSTEN KELLERTRANS

 

De Algemene Voorwaarden voor klein pakket bezorging / bodedienst door Kellertrans

 

Artikel 1

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastge-steld door de

     sVa /Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

 

2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève1956),zoals
aangevuld door het protocol van 1978.

 

3.vervoerder: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en

aan de geadresseerde af te leveren,waarbij het aflever tijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in

ieder geval moet worden afgeleverd,bij de opdracht wordt overeengekomen.

 

4.Zending: een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.

 

5.Afzender: de contractuele wederpartij van de vervoerder.

 

6.Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de vervoerder
de zending dient af te leveren.

 

7.Overmacht: omstandigheden,voor zover een zorgvuldig vervoerder deze niet heeft kunnen vermijden en voor

zover zulk een vervoerder  de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

 

Artikel 2

Werkingssfeer

1.Op binnenlandse bodediensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in

deze voorwaarden niet wordt afgeweken.

2.Op grensoverschrijdende bodediensten is van toepassing het CMR,alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen
genoemd in lid 1 van dit artikel.

 

 

 

Artikel 3

Verplichtingen van de vervoerder

1.De vervoerder is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te

nemen.

2.Indien de vervoerder niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft de afzender het recht,
de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

3.De vervoerder is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de
overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.

4.De artikelen 9 lid 3 en 13 lid 3 AVC inzake vertraging zijn niet van toepassing.

 

Artikel 4

Verplichting van de afzender

De afzender is verplicht ter voldoening aan douane en andere formaliteiten,welke vóór de aflevering van de

zending moeten worden vervuld,de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de

vervoerder te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

 

Artikel 5

Aansprakelijkheid van de vervoerder

Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar

1.Indien de door de vervoerder ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending

heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was

bestemd,is de vervoerder ,behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden
tot maximaal € 150 per zending inclusief BTW.

Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco

2.Indien de door de vervoerder  ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd
in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen,tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet
meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd,is de vervoerder,behoudens overmacht,verplicht
de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
a.voor de schade aan de zending zelve maximaal € 150,00 euro  inclusief BTW per zending;
b.voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd,
maximum van tweemaal de overeengekomen transportkosten.
Tevens is de overeengekomen vrachtkosten dan niet verschuldigd.
Reeds voldane vrachtkosten dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Vertraging

3.Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van
de overeengekomen termijn is,behoudens overmacht,de overeengekomen vracht niet verschuldigd.
Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade,niet zijnde schade aan de zending,heeft
geleden,is de vervoerder gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen transportkosten.
Indien de zending tevens beschadigd is,is de vervoerder behoudens overmacht bovendien aansprakelijk voor de
schade aan de zending zelve tot maximaal € 150 per zending.

4.De last,zijn schade te bewijzen,rust op de afzender en/of geadresseerde.

5.Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de vervoerder een beroep op overmacht niet toe bij:
a.lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig
b.de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de vervoerder zich bedient
c.voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.

6.Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 van deze voorwaarden niet van toepassing.

Toelichting

Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de vervoerder ten opzichte van zijn
aansprakelijkheid neergelegd in Artikel 8: 1095 Burgerlijk Wetboek.

Op grond van artikel 8: 1102 Burgerlijk Wetboek is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij
artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat,wordt vastgelegd.
Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief.
Op de vervoerdersvrachtbrief is naast de verwijzingsclausulenaar deze voorwaarden, de tekst van artikel 5 letterlijk overgenomen.

Artikel 6

Arbitrage

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst kunnen worden
beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek,gevestigd
te ’s-Gravenhage.

Toelichting

Op initiatief van de in sVa / Stichting Vervoeradres samenwerkende
ondernemersorganisaties

EVO, Koninklijk Nederlands Vervoer,
Nederlandsch Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek Nederland is een scheidsgerecht
in het leven geroepen onder de naam Stichting Arbitrage voor
Logistiek, Postbus 82118, 2508 EC ’s

-Gravenhage, telefoon: 070 – 30 66

767, fax: 070 – 351 20 25, e-mail: sal@tmsbv.nl,

internet: www.arbitragelogistiek.nl

Indien men voor het beslechten van geschillen, voortvloeiende uit overeenkomst
en waarop de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten van toepassing zijn, gebruik wenst te maken van dit scheidsgerecht kan
men de volgende arbitrage-clausule opnemen in dergelijke overeenkomsten:

“Alle uit of in verband met de vervoerovereenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan
arbitrage overeenkomstig het Reglement van de StichtingArbitrage voor Logistiek, gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Voor zover de CMR op de onderhavige vervoerovereenkomst van toepassing is zullen arbiters
dienovereenkomstig de CMR toepassen.”